Pelepasan Tanggungan

Saya membuat keputusan untuk menyertai aktiviti kecergasan fizikal (“Aktiviti”) yang dianjur oleh Absolute Wellness, secara sukarela. Saya dengan ini menanggung semua risiko kecederaan, penyakit, kematian atau lain-lain kerugian yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan aktiviti.

Saya faham bahawa Aktiviti tersebut mungkin merangkumi, tetapi tidak terhad kepada latihan kardiovaskular, aerobik, ketahanan dan/atau senaman membina kekuatan dan bahawa ia adalah idea yang baik untuk mendapat nasihat doktor utama saya sebelum memulakan program senaman.

Saya faham dan mengakui bahawa Absolute Wellness tidak membuat sebarang gambaran atau jaminan mengenai Aktiviti ini dan ia merupakan keputusan saya untuk mengambil bahagian dalam Aktiviti ini secara sukarela dan untuk menanggung risiko sendiri.

Saya dengan ini melepaskan, bersetuju tidak menyaman, dan membebaskan Absolute Wellness dan Anggota Gabungannya* selama-lama (seperti yang ditakrifkan di bawah) dari segala dan mana-mana tuntutan, permintaan, tindakan, kuasa tindakan, liabiliti, kerosakan, tuntutan untuk ganti rugi punitif atau ganti rugi jumlah tertentu, tuntutan bagi fi, kos dan perbelanjaan dakwaan, tuntutan tindakan individu atau golongan, dan permintaan dalam apa jua, yang saya miliki atau mungkin miliki terhadap mereka atau mana-mana daripada mereka, sama ada yang diketahui atau tidak diketahui, dalam undang-undang atau ekuiti, kontrak atau tort, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Aktiviti, bagaimanapun yang berasal atau yang sedia ada. Lepasan ini akan mengikat waris saya, wakil peribadi, pentadbir, wasi, dan penerima serah hak.

Dalam hal ini, saya mengakui bahawa saya mungkin mengalami kerosakan kekal, kerugian, kos, atau perbelanjaan yang pada masa ini tidak diketahui dan tak disangka-sangka dan bahawa kerosakan, kerugian, kos, perbelanjaan atau sebagaimana yang telah dialami yang membawa kepada kerosakan, kerugian, kos, atau perbelanjaan tambahan pada masa hadapan. 

Saya juga mengakui bahawa saya telah berunding Perjanjian ini dengan mengambil kira apa-apa kerosakan masa ini yang tak disangka-sangka dan tidak diketahui, kerugian, kos dan perbelanjaan, dan saya dengan ini mengetepikan apa-apa dan segala hak yang saya mungkin miliki di bawah mana-mana negeri lain atau statut persekutuan, peraturan, atau prinsip undang-undang biasa, dalam undang-undang atau ekuiti, kesan yang sama.

Saya bersetuju untuk terikat oleh dan mematuhi semua peraturan dan polisi Absolute Wellness dengan penyertaan saya dalam Aktiviti.

Saya bersetuju bahawa jika mana-mana bahagian borang Pelepasan Liabiliti ini diputuskan tidak sah, bakinya akan terus berkuat kuasa di sisi undang-undang dan berkesan.

Saya telah membaca Pelepasan Liabiliti ini dengan teliti dan memahami terma dengan sepenuhnya. Saya menandatangani secara sukarela dengan pengetahuan penuh tentang undang-undang penting dan memahami bahawa saya mempunyai hak untuk menyemak semula kuasa saya.